Neurofeedback

Hoe werkt Neurofeedback?

Bij een neurofeedbackbehandeling wordt u aangesloten aan apparatuur waarmee hersengolven worden gemeten. Neurofeedback bestaat uit laten zien van de afwijkende activiteit aan de cliënt. De neurofeedbackbehandeling heeft ten doel de afwijkende hersengolven via conditionering te normaliseren. De cliënt dient zich te concentreren op een beeldscherm waarop de te trainen hersengolven zichtbaar zijn in de vorm van animaties.

De animatie is een real-time weergave van de absolute waarde van een hersengolf. Op basis van de ingestelde grenswaarde en het behandeldoel (stimuleren of inhiberen) ziet de cliënt dat de animatie beter of slechter verloopt, en krijgt hij positieve of negatieve feedback. In de loop van de behandelingen zal de getrainde waarde van de hersengolf verbeteren en zullen de klachten afnemen.  Ook kunt u uw eigen favoriete DVD meenemen waar dan vervolgens mee getraind wordt.

Het behandeltraject

Bij BMC Sneek verloopt het behandeltraject altijd volgens een aantal vaste stappen met elk zijn eigen functie. Hiermee is de behandeling zo effectief mogelijk, kunnen we duidelijke afspraken maken, wordt de voortgang inzichtelijk en voorkomen we onnodig lange behandeltrajecten.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de QEEG-meting wordt er een intakegesprek gehouden. De klachten worden in kaart gebracht. Ook wordt er gecontroleerd of er misschien redenen zijn, waarom starten met neurofeedback (op dit moment) niet aan te raden is.

Er worden ook een of meerdere vragenlijsten ingevuld. Deze gebruiken we om de ernst van de klachten te meten en om de vooruitgang tijdens het behandeltraject te kunnen evalueren.

Als dit van toepassing is, wordt er contact opgenomen met eventuele andere therapeuten, de leraar in de klas of de Intern begeleider van de school. We doen dit alles om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klachten die spelen.

QEEG-meting

Tijdens het intakegesprek vindt ook de QEEG-meting plaats. De QEEG-meting is belangrijk omdat:

  • we willen weten of de ervaren klachten en de hersenactiviteit met elkaar overeenkomen
  • we de kans van slagen van neurofeedbackbehandelingen dan beter kunnen inschatten
  • we hiermee het juiste behandelplan kunnen opstellen
  • we dit later kunnen gebruiken bij de evaluaties.

Wat is QEEG

QEEG -meting

In de hersenen zitten miljarden zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd. Zij communiceren met elkaar door middel van uitwisseling van elektrische activiteit. Aan de buitenkant van het hoofd kunnen deze elektrische signalen gemeten worden. Een registratie van deze elektrische activiteit van hersenen wordt een EEG (Elektro-Encefalo-Grafie) genoemd. Door berekeningen uit te voeren over dit EEG-signaal kun je het signaal onderverdelen in verschillende soorten hersengolven. Zo zijn er langzame hersengolven zoals de delta-, theta- en alpha-golven, maar ook snelle golven zoals de bèta-golven. De uitkomst van de berekeningen laat zien wat het aandeel van de verschillende hersengolven is, op de verschillende plaatsen op het hoofd. Het EEG wordt zo omgerekend tot een QEEG-profiel (Kwantitatieve-Elektro-Encefalo-Grafie). Uit een QEEG-profiel komt meer informatie dan uit een gewone EEG-meting. Op basis van het QEEG kan een preciezer beeld gevormd worden van hoe snel de hersenen werken, of er sprake is van afwijkingen, in welke mate verschillende hersengolven aanwezig zijn en in welke mate gebieden in de hersenen met elkaar samenwerken. Aan de hand hiervan zijn wij  in staat om te beoordelen of er afwijkingen aanwezig zijn in de hersenactiviteit die samenhangen met de klachten en of deze behandeld kunnen worden. Het QEEG vormt de basis voor neurofeedback (ook wel QEEG-feedback genoemd).

De hersenmeting in de praktijk

Om de hersenactiviteit te meten, worden elektrodes op het hoofd geplaatst. Het aantal elektrodes die geplaatst worden en de locaties op het hoofd waar gemeten wordt, hangt af van de klachten. Hiervoor zijn vastgestelde protocollen. Om de elektrische signalen goed op te kunnen vangen, wordt de hoofdhuid op de locaties waar een elektrode geplaatst wordt, eerst schoongemaakt met een speciaal voor een EEG ontwikkelde scrub gel. Vervolgens worden de elektrodes gevuld met een gel die zorgt voor een goede geleiding van de hersensignalen en dat de elektrodes op de hoofdhuid blijven plakken. Het aanbrengen van de elektrodes is geheel pijnloos, alsook de meting. De elektrodes worden via een kastje verbonden met de meetapparatuur die weer aangesloten is aan een computer, zodat de EEG-signalen kunnen worden gemeten en geanalyseerd.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hersenactiviteit in verhouding tot de klachten, volgen er een aantal metingen onder verschillende condities, in rust met de ogen open, in rust met de ogen dicht en tijdens één of meerdere taken.

In het QEEG worden de golven van het EEG getoond als balkjes, waarbij de langzame golven aan de linkerkant staan en de snelle aan de rechterkant. Hoe hoger een balkje hoe hoger het aandeel van die specifieke golf.  Zo krijg u in één oogopslag al een indruk over hoe de hersenen geactiveerd zijn op de gemeten plek. Het aantal QEEG profielen is afhankelijk van het aantal gemeten locaties. De locaties waar gemeten wordt, is afhankelijk van de klachten.

Overigens zijn de meetlocaties gestandaardiseerd, dat betekent dat er internationale afspraken bestaan over de precieze plaats van alle mogelijke meetlocaties op het hoofd. De uitkomst van een QEEG-meting wordt een QEEG-profiel genoemd. Er zijn de afgelopen jaren veel studies uitgevoerd die de samenhang tussen QEEG-profielen en ziektebeelden hebben onderzocht. Aangezien QEEG de basis voor neurofeedback is, vormen deze QEEG-profielen van ziektebeelden ook de basis voor behandelprotocollen van neurofeedback.

Keuze van het behandelplan

Afhankelijk van de QEEG-meting en hetgeen bekend is uit onderzoek, stellen we een behandelplan op. Dat betekent dat we bepalen welke frequenties van hersenactiviteit (hersengolven) getraind gaan worden, op welke plaatsen op het hoofd de elektrodes worden geplakt en hoe vaak er getraind wordt. Er wordt meteen besproken wanneer er geëvalueerd zal worden en wanneer er resultaat kan worden verwacht.

Wanneer uit de QEEG-meting blijkt dat neurofeedback niet het juiste traject is, dan wordt dit natuurlijk besproken. Waar mogelijk verwijzen we verder naar andere vormen van hulp.

Start van de behandeling

Na een duidelijke uitleg van de resultaten van de QEEG-meting, het behandelplan en hoe de training werkt, wordt er gestart met de eerste behandeling. Er wordt één of twee keer per week getraind. Juist tijdens de eerste behandelingen houden we in de gaten of er al een vooruitgang in hersenactiviteit zichtbaar is tijdens de training. Binnen drie behandelingen verwachten we een vooruitgang te zien. Gelukkig is dit bij de meeste cliënten ook het geval!

Zien we geen of onvoldoende vooruitgang, ondanks verschillende pogingen, dan zullen we dit bespreken en de behandeling niet voortzetten. Er is dan geen behandeleffect en verder trainen zou niet tot resultaten leiden.

De behandeling

Tijdens de verdere behandelingen houden we de voortgang van de hersenactiviteit in de gaten. De meeste cliënten merken na 10-15 behandelingen de eerste veranderingen in hun klachten en gedrag. Dit is echter wel afhankelijk van de klacht die behandeld wordt. Gedurende het behandeltraject bespreken we ook steeds hoe groot de vooruitgang is.

Evaluatie en QEEG-meting

Tussen de 10 en 15 trainingen houden we een evaluatiegesprek. Er wordt nogmaals een QEEG-meting uitgevoerd en vragenlijsten worden opnieuw ingevuld. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe we verder gaan. Het kan zijn dat hetzelfde protocol wordt gehandhaafd. Het kan ook zijn dat het behandelplan aangepast wordt.

Afbouwen

Op het moment dat de hersenactiviteit of de vooruitgang in klachten stabiliseert, wordt de behandeling afgebouwd. Dat betekent dat de behandelingen eerst eens per twee weken plaatsvinden, wat vervolgens verder afgebouwd wordt naar één keer per drie weken, één keer per vier weken, etcetera. Deze afbouwfase is van belang om goed te kunnen monitoren of de klachten en hersenactiviteit stabiel blijven, zodra er minder frequent getraind wordt. De functie van deze afbouw is het behaalde resultaat te automatiseren in de hersenen, zodat het effect in principe ook blijvend is.

Nameting

Tijdens de laatste afspraak kan, indien gewenst, een nameting plaatsvinden waarbij we wederom een QEEG-meting doen en er een evaluatiegesprek plaatsvindt.

Neurofeedback
Neurofeedback-woorden

Kwaliteitszorg & apparatuur

BMC heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit geldt voor het gehele BMC concept van apparatuur tot behandelprotocollen en van therapeuten tot praktijken. Klik hier voor informatie.

Nieuws en agenda

Hier komen nieuwtjes met betrekking tot Neurofeedback.

Vergoeding

Vaak wordt (een deel van) de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Meer informatie over tarieven en vergoedingen.

Meer informatie ontvangen of een afspraak maken?

Neem contact op